Punamustan verkkokauppa
    Hae: 
      0 tuotetta ostoskorissa  

Oulun yliopiston väitöskirjat
NUOREN KOKEMUKSET MATEMATIIKAN OPISKELUSTA JA TEHOSTETUN TUEN TUKITOIMISTA ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS E Scientiae Rerum Socialium 224


ISBN-13:978-952-62-3821-0 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Oulun yliopisto 
Painosvuosi:2023 
Sidosasu:pehmeäkantinen 
Sivumäärä:316 
Tekijät:Marja Kosola 

35.00 €

Tutkimuksen tavoitteena on kuunnella ja tulkita nuorten kokemuksia oppimisesta, opiskelusta ja saamastaan tuesta tehostetun tuen vaiheessa. Tutkimus keskittyy matematiikan oppimiskontekstiin. Tehostettu tuki tarkoittaa pedagogisin perustein aloitettua kolmiportaisen tuen vaihetta. Tutkimus liittyy kokemuksen tutkimuksen fenomenologiseen tutkimusperinteeseen. Empiirinen aineisto koostuu suomalaista peruskoulua käyvien tehostettua tukea saavien 6.–8.-luokkalaisten nuorten (N = 19) puolistrukturoiduista haastatteluista ja nuorten pedagogisista asiakirjoista (N = 15). Pedagogiset asiakirjat ovat yksilökohtaisen tuen suunnittelun väline. Nuorten haastatteluissa käyttämät ilmaukset ja ilmauksiin liittyvät merkitykset on muutettu eksistentiaaliseen fenomenologiaan pohjautuvan mallin avulla yleiseksi tieteelliseksi tiedoksi. Suunniteltu ja toteutettu tuki on avattu sisällönanalyysilla ja kvantifioimalla asiakirjoista ja merkitysverkostoista tukitoimet. Tulokset osoittavat, että nuorten mukaan opettaja ja kodin aikuiset ovat keskeisiä matematiikan oppimisen tukijoita. Opettajan toivotaan opettavan, neuvovan henkilökohtaisesti, arvostavan oppilasta ja ylläpitävän työrauhaa. Luokkakavereilta nuoret toivovat matematiikan tunneilla työskentelyrauhan antamista, tehtävissä auttamista, avun vastaanottamista ja yhteistä toimintaa. Nuoret haluavat oppia matematiikkaa ja myös uskovat pystyvänsä siihen. Toisaalta nuoret myös epäilevät omaa kykyään oppia uusia asioita. Aikaisemmat myönteiset oppimiskokemukset kantavat nuorta. Nuorten kokemuksissa on myös eroja. Nuorten mukaan matematiikan tunnit noudattavat poikkeuksetta samaa kaavaa. Oppimisen tuki painottuu sekä pedagogisten asiakirjojen että nuorten kokemuksen mukaan opettajien ja ohjaajien antamaan tukeen. ”Saa tarvittaessa tukiopetusta tai erityisopetusta” on yleisin maininta pedagogisissa asiakirjoissa. Mainintoja muista tukitoimista on vain yksittäisissä asiakirjoissa. Nuorten mukaan matematiikan oppimista tukevat lisäksi nuoren oma panostus sekä opettajan luomat olosuhteet. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä oppimisen tukea matematiikassa kaikilla tuen tasoilla. Tutkimus on myös esimerkki oppilaan osallistamisesta tukea suunniteltaessa. Asiasanat: eksistentiaalinen fenomenologia, kokemus, kolmiportainen tuki, laadullinen tutkimus, matematiikan oppiminen, nuoren kuuleminen, tehostettu tuki


Takaisin