Punamustan verkkokauppa
    Hae: 
      0 tuotetta ostoskorissa  

Oulun yliopiston väitöskirjat
VETEEN PIIRRETTY VIIVA, OPETTAJIEN JA REHTOREIDEN KOKEMUKSIA TEHOSTETUN TUEN TOTEUTUMISESTA PERUSOPETUKSEN ALAKOULUSSA-UNIVERSITATIS OULUENSIS E


ISBN-10:978-952-62-292-0 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Oulun yliopisto 
Painosvuosi:2021 
Sidosasu:pehmeäkantinen 
Sivumäärä:268 
Tekijät:Nykänen, Helena 

30.00 €

Tässä väitöskirjassa tutkitaan tehostetun tuen toteutumista perusopetuksen alakoulussa. Tavoitteena on selvittää, miten opettajat sekä rehtorit kuvaavat tehostettua tukea osana kolmiportaista tukijärjestelmää. Tutkimuksessa selvitetään myös, miten perusopetuslain muutoksen läpivienti on onnistunut alakoulussa opettajien ja rehtoreiden kokemana. Tutkimusote on laadullinen, ja tutkimuksessa käytetään fenomenologista lähestymistapaa. Tutkimusaineisto koostuu yksilöhaastatteluista (n=15), Focus Group -keskustelusta (n=5) ja dokumenttiaineistosta (n=37). Aineistot analysoitiin laadullisella sisällönanalyysilla. Tutkimustulosten mukaan tehostetussa tuessa tarvitaan käytänteiden yhtenäistämistä ja kehittämistä, jotta oppilaan oikeus saada hänen tarvitsemaansa tukea toteutuu. Tehostetun tuen raja sekä käsite ovat tämän tutkimuksen vastaajien mukaan epäselviä, eikä tuen tasoilla liikkuminen ole yksiselitteistä. Tärkeimpinä tukimuotoina ovat yksilöllinen, oppilaan omasta lähtökohdasta suunniteltu ja annettu tuki, riittävä henkilöstöresurssi ja yhteistyön tekeminen eri osapuolten kesken. Tehostetun tuen oppilaan ei koeta saavan riittävää tukea ja tarpeeksi tehokkaita tukimuotoja nykyisessä järjestelmässä. Kolmiportaisen tuen resursoinnin koettiin olevan liian vähäinen, jotta tehostettua ja kolmiportaista tukea voidaan toteuttaa lähikouluperiaatteen ja inkluusion hengessä. Tulosten mukaan luokan- ja erityisopettajat sekä rehtorit arvioivat, että työn määrä on lisääntynyt ja työ on monimuotoistunut. Opetushenkilöstö tarvitsee lisää täydennyskoulutusta, jotta se pystyy vastaamaan moninaisten oppilaiden tuen tarpeisiin. Opettajat tarvitsevat myös muita tuen muotoja, esimerkiksi vertaistukea ja työnohjausta. Muutoksen läpivienti on edelleen keskeneräinen niin koulun, kunnan kuin valtakunnan tasolla. Perusopetuslain muutosten tulkintaan ja niiden toteuttamiseen tarvitaan lisää ohjeistusta, hyviä malleja ja käytänteitä. Oppimisen ja koulunkäynnin tuella on keskeinen tehtävä koulutuksen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden toteutumisessa. Tehostettu tuki alkaa vähitellen hahmottua ja näyttää tuovan lisää vaihtoehtoja tuen antamiseen. Tutkimustulokset tuovat uutta tietoa opetushenkilöstölle, opettajien perus- ja täydennyskoulutukselle, päättäjille sekä kunnan ja valtakunnan tason opetusalan viranhaltijoille. Asiasanat: kolmiportainen tuki, lakimuutos, oppimisen ja koulunkäynnin tuki, tehostettu tuki


Takaisin