Punamustan verkkokauppa
    Hae: 
      0 tuotetta ostoskorissa  

Oulun yliopiston väitöskirjat
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN SOVELTAMISEEN PERUSTUVAT TOIMINTAPROSESSIEN UUDISTUKSET TERVEYDENHUOLLOSSA, ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS A Scientiae Rerum Naturalium 602


ISBN-13:978-952-62-0008-8  
Kieli:suomi 
Kustantaja:Oulun yliopisto 
Oppiaine:Tekniikka 
Painosvuosi:2012 
Sijainti:Print Tietotalo 
Sivumäärä:266 
Tekijät:JUNTUNEN KAISU 

27.00 €

Tutkimukseni aiheena oli tieto- ja viestintätekniikan (ICT) soveltamiseen perustuvat organisaati-oiden toimintaprosessien uudistukset terveydenhuollossa. Väitöskirjassani halusin osaltani täy-dentää keskustelua, jota tietojärjestelmätieteiden tutkimusfoorumeilla on käyty ICT:n roolistaterveydenhuollon työprosessien muutosten mahdollistajana. Tutkimukseni lähtökohtana oli sosi-oteknisen prosessitutkimuksen keinoin selvittää toimintauudistusten laadullista ja osin taloudel-listakin vaikuttavuutta. Muutoksia arvioitiin pääasiassa henkilöstön, mutta myös osin asiakkai-den lähtökohdista, lähinnä laadullisten, mutta myös tilastollisten mittareiden avulla. Kuvaamie-ni tapausten lähtökohtana on ollut löytää uusi toimintamalli organisaation tehtävien suorittami-seksi. Vertaamalla tutkittavia tapauksia keskenään olen pyrkinyt syntetisoimaan ne yhteneväi-syydet ja eroavaisuudet, joiden avulla on mahdollista rakentaa uusi viitekehys. Tutkimuksenikontribuoi sen ymmärryksen kautta, joka tapauskohtaisesti, reflektiivisesti muutoksia kuvaillen,tutkimuksen kuluessa avautuu, syventyy ja syntetisoituu. Palvelut tuotetaan palveluntuotantoprosessin ja käyttäjän prosessin vuorovaikutuksessa, jasiinä käyttäjän roolilla on merkittävä osuus. Prosessien kuvaamisella ja analysoinnilla yhdessähenkilökunnan kanssa on ollut tarkoituksena pyrkiä palveluiden proaktiiviseen kehittämiseen jarationaalisten päätösten tukemiseen. Syntyneillä malleilla ja menetelmillä voidaankin katsoa ole-van paitsi potentiaalinen taloudellinen merkitys terveydenhuollon palveluiden kustannustenalentamiseksi, myös vaikutusta henkilöstön työtyytyväisyyteen sen osallistuessaan oman työnsäsuunniteluun. Infrastruktuurin, yhteiskuntarakenteiden samoin kuin väestömme ikärakenteen nopea muu-tos ja samalla kroonisten sairauksien lisääntyminen asettavat terveydenhuollon päättäjille tule-vaisuudessa suuria haasteita. Riittävän, tasapuolisen ja laadukkaan hoidon resurssien turvaami-seksi investoinnit tietotekniikkaan kuulostavat houkuttelevilta. Jotta tuottavuusparadoksilta väl-tyttäisiin, on kuitenkin huomioitava, että uuden tietotekniikan lisäksi tarvitaan myös työtapojen,asenteiden, joskus jopa organisaatiokulttuurinkin asteittaista muutosta. On myös syytä muistaa,että uusi tekniikka antaessaan edellä mainituille ilmiöille uusia ilmenemismuotoja ja välineitä, eikuitenkaan hävitä niitä, ellemme itse sitä halua.


Takaisin