Punamustan verkkokauppa
    Hae: 
      0 tuotetta ostoskorissa  

Oulun yliopiston väitöskirjat
TOTTA, TARUA VAI NARRINPELIÄ?, ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS B Humaniora 100


ISBN-13:978-951-42-9638-3  
Kieli:suomi 
Kustantaja:Oulun yliopisto 
Oppiaine:Kielet, kirjallisuus 
Painosvuosi:2011 
Sidosasu:pehmeäkantinen 
Sijainti:Print Tietotalo 
Sivumäärä:246 
Tekijät:HIETASAARI MARITA 

26.00 €

Historiallisia romaaneja julkaistaan Suomessa runsaasti, ja laji on yhä lukijoiden suosiossa. Sekäsuomen- että ruotsinkieliset kirjailijat ovat viime vuosikymmeninä käsitelleet maamme histori-an kipupisteitä, kuten kansalaissotaa ja toisen maailmansodan tapahtumia. Tutkimuksen kohtee-na on Lars Sundin Siklax-trilogia, jonka muodostavat romaanit Colorado Avenue 1991 (suom.Colorado Avenue 1992), Lanthandlerskans son 1997 (suom. Puodinpitäjän poika 1998) ja Eriksbok 2003 (suom. Erikin kirja 2004). Nämä teokset edustavat postmodernia historiallista romaa-nia, jota Suomessa on kirjoitettu suhteellisen vähän ja tutkittu vielä vähemmän. Historiallisten romaanien vaikutus lukijan asenteisiin voi olla suuri, ja siksi on tarpeen poh-tia myös niitä keinoja, joilla historiaa tuotetaan ja tulkitaan. Tutkimuksessa analysoidaan Sundinromaanien tapoja representoida mennyttä, historiankäsitystä sekä suhdetta historiankirjoituk-seen ja historiallisen romaanin lajiin. Tavoitteena on selvittää, millainen yhteys kerrontateknii-koiden ja menneisyyden representaatioiden välillä on. Tutkimuksessa yhdistyvät narratologinen, intertekstuaalinen ja kontekstuaalinen tarkasteluta-pa. Analyysin kohteena ovat teosten kerrontarakenteet sekä viittaussuhteet toisiin teksteihin jamuihin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin diskursseihin. Lähestymistapaa kuvaa parhaiten klassi-sen ja postklassisen narratologian piirteitä yhdistävä kulttuurisen narratologian käsite, jossateoksen kerronnallisia rakenteita tutkitaan sekä aikakautensa kulttuurisia diskursseja heijastava-na että niihin vaikuttavana aktiivisena voimana. Sundin historialliset romaanit nostavat jo rakenteellaan esiin epistemologisia kysymyksiä tie-don saavutettavuudesta ja luotettavuudesta. Muiden medioiden, kuten elokuva-, maalaus- javalokuvataiteen, esiintyminen niin tarinan kuin kerronnan tasolla sekä lukuisat intertekstuaalisetviittaukset korostavat historian moniäänisyyttä ja tulkintojen subjektiivisuutta. Tutkimus osallis-tuu kuvan ja sanan vuorovaikutuksesta käytyyn vilkkaaseen keskusteluun ja kytkee Lars Sundinhistorialliset romaanit osaksi niin kansainvälistä, pohjoismaista kuin kotimaista traditiota.


Takaisin