Punamustan verkkokauppa
    Hae: 
      0 tuotetta ostoskorissa  

Oulun yliopiston väitöskirjat
”ISO, VAHVA, ROHKEE– KAIKENLAISTA”, ACTA UNIVERSITATIS OULUENSIS E Scientiae Rerum Socialium 112


ISBN-13:978-951-42-6358-3 
Kieli:suomi 
Kustantaja:Oulun yliopisto 
Oppiaine:Kasvatus, opetus 
Painosvuosi:2010 
Sidosasu:pehmeäkantinen 
Sijainti:Print Tietotalo 
Sivumäärä:282 
Tekijät:MANNINEN SARI 

25.00 €

Tutkimuksessa tarkastellaan poikien maskuliinisuuksien rakentumista ja hierarkkisia järjestyk-siä sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissaan koulussa. Näitä teemoja analysoidaan vallan, etnisyy-den, statuksen ja erityisesti väkivallan näkökulmista hegemonisen maskuliinisuuden viitekehyk-sessä. Tutkimuksessa käytetään feminististä metodologiaa ja kriittistä diskurssianalyysia. Mate-riaali koostuu kahdesta koululuokasta viiden vuoden välein kerätystä kyselylomake-, haastatte-lu- ja havainnointiaineistosta. Kahdessa yhteisartikkelissa on käytetty myös Tuija Huukin koko-amaa laadullista, pitkittäistutkimuksellista aineistoa. Tutkimuksessa käytetään pitkittäisanalyy-sia sekä tapaustutkimuksellista otetta. Aineistosta löytyi hegemonisen maskuliinisuuden näkökulmasta tarkasteluna neljä maskulii-nisuusmuotoa. Näitä hegemonista maskuliinisuutta legitimoivia, haastavia ja siitä irtisanoutuviadiskursiivisia maskuliinisuuksien muotoja on analysoitu huomioiden erityisesti näkyvä ja piiloi-nen, normalisoitunut väkivalta. Kovikset käyttivät väkivaltaa näkyvimmin, banaalit tasapainoili-jat piiloisemmin, rauhalliset myötäilijät legitimoivat väkivaltaa sivusta seuraamalla ja hege-monisen maskuliinisuuden pettäjät joutuivat usein sukupuolistuneen väkivallan kohteiksi irtisa-nouduttuaan hegemonisesta maskuliinisuudesta. Hegemoninen maskuliinisuus tarkoittaa tässä tutkimuksessa paikallisella tasolla kulttuurises-ti ja sosiaalisesti hyväksytyn, normaalina pidetyn maskuliinisuuden tavoittelua. Tutkimuksessaon analysoitu myös statuksen ulottuvuuksia, joiksi hegemonisen maskuliinisuuden viitekehyk-sessä määrittyivät kaverisuosio ja respekti. Respekti määrittyy tässä tutkimuksessa statuksenmaskuliiniseen kunnioitukseen liittyväksi minäorientoituneeksi ulottuvuudeksi, jolla on vahvem-pi yhteys valta-asemaan kuin kaverisuosioon. Hegemoninen maskuliinisuus näyttäytyi mosaiik-kimaisena, muuttuvana ja hankalana mutta käyttökelpoisena teoreettisena ja pragmaattisenakäsitteenä tämän tutkimuksen kontekstissa. Kamppailu statuksesta ja vallasta on väkivaltaistasilloin, kun siihen liittyy toisia väheksyvää paremmuusajattelua, jossa omaa asemaa pyritäänparantamaan toisten kustannuksella. Tämä tutkimus tekee näkyväksi näitä kamppailuja ja niihinliittyvää normalisoitunutta väkivaltaa, jossa myös etnisyydellä on osansa. Samalla se haastaakasvattajat kehittämään malleja yhteisöllisyyttä rakentavasta vallankäytöstä koulussa.


Takaisin